Pravidla soutěže o deskovou hru Finanční svoboda

V soutěži, kterou pro vás připravila společnost Broker Trust, a.s. si zahrajte o deskovou hru Finanční svoboda. Soutěž je určena výhradně pro finanční poradce. Finančním poradcem je pouze vázaný zástupce nebo samostatný zprostředkovatel nebo investiční zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB.

Zúčastnit se můžete tak, že vyplníte on-line formulář. Vyplněním soutěžního formuláře vyjadřujete a potvrzujete svůj souhlas s Pravidly soutěže, která jsou umístěna zde: https://www.brokertrust.cz/pravidla-souteze

Výhra: “Desková hra Finanční svoboda”

Trvání soutěže a vyhlášení výherců:

Soutěž “Vyhrajte deskovou hru Finanční svoboda” se koná od 23. listopadu od 18:00 hodin do 10. prosince do 18:00 hodin. Výherce bude kontaktován nejpozději 12. prosince 2022. 

Pravidla soutěže

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže ,,Vyhrajte deskovou hru Finanční svoboda” (dále jen„soutěž“).

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Broker Trust, a.s., se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, Česká Republika, IČO: 26439719, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 7141 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

  1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat on-line na internetové adrese https://www.brokertrust.cz/podcasty/karel-koreny-poradce-ktery-se-nevzdelava-je-druh-na-vyhynuti/, v termínu od 23. listopadu od 18:00 hodin do 10. prosince do 18:00 hodin (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

  1. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát svéprávný člověk starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky a současně finanční poradce, který vyplní registrační on-line formulář. Výše uvedeným jednáním účastník zároveň vyjadřuje a potvrzuje souhlas s těmito Pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

  1. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže o ceny tak, že vyplní on-line formulář a správně odpoví na soutěžní otázku. Do soutěže se může každý účastník zapojit pouze jednou. Podmínkou účasti v soutěži je udělení souhlasu se zasíláním týdenního newsletteru s novinkami z blogu Broker Trustu. Účastník soutěže se může z rozesílky newsletteru kdykoliv odhlásit.

Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky účasti v soutěži dle těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána. Pokud bude zjištěno, že výherce nebyl v době konání soutěže zapsán v registru ČNB jako vázaný zástupce nebo samostatný zprostředkovatel nebo investiční zprostředkovatel, jeho nárok na výhru zaniká.

Výherce:

Po skončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, tj. vyplnili on-line formulář vybrán výherce náhodným výběrem, jehož odpověď se bude nejvíce blížit či rovnat správné odpovědi.

Vyhlášení a kontaktování výherců:

Výherce bude vyhlášen nejpozději do 12. prosince 2022. Výherce bude kontaktován e-mailem, případně telefonicky. Pořadatel je oprávněn požádat výherce o potvrzení souhlasu s těmito Pravidly formou soukromé zprávy, přičemž odmítnutím či nezasláním takového potvrzení souhlasu s těmito Pravidly je výherce vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

  1. Výhry a jejich distribuce

Výherce bude Pořadatelem kontaktován e-mailem s informací o výhře v soutěži a o způsobu její realizace nejpozději 12. prosince 2022. Pro účely předání výhry je Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení osobních kontaktních údajů, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry.

Výhra bude výherci předána nejpozději do 30 dní ode dne vyhlášení výherce v soutěži.

V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele soutěže nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o výhře či v případě, že nebude možné výherci výhru jiným způsobem předat, propadá tato výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel neodpovídá dále za ztrátu, poškození, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího.

  1. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého účastníka: jméno a příjmení, e-mailová adresa, a případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry, které poskytl účastník soutěže budou zpracovávány Pořadatelem. Toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry. Osobní údaje budou zpracovávany za účelem soutěže a zároveň pro účely rozesílání newsletteru s novinkami z blogu Broker Trustu. Po zániku účelu zpracování budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod.

Výše uvedené osobní údaje účastníků soutěže budou Pořadatelem zpracovávány do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním, nebo do doby odhlášení z rozesílání newsletteru.

Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele na e-mailové adrese: marketing@brokertrust.cz

  1. Ostatní podmínky soutěže

Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.

Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady výhry.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na internetové adrese https://www.brokertrust.cz/pravidla-souteze

Poznejte naše chytré nástroje