Zásady ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Trustu

Cílem tohoto Prohlášení o zpracování osobních údajů je poskytnout, dle obecného Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), informace o tom, jaké osobní údaje společnost Broker Trust, a.s. se sídlem: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 264 39 719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7141 (dále jen jak „BT“) jako správce zpracovává o svých klientech.

Ochrana osobních informací klientů – současných a v přiměřené míře i  potenciálních či bývalých – je pro nás prioritou a samozřejmostí je pro nás také dodržování principů a standardů ochrany osobních údajů, zejména těchto zásad:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost 

ve vztahu ke svým klientům zpracováváme osobní údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem

 • účelové omezení

osobní údaje svých klientů shromažďujeme pouze pro určité a legitimní účely a nezpracováváme je způsobem, který je neslučitelný s těmito účely

 • minimalizace údajů

osobní údaje svých klientů zpracováváme pouze v přiměřeném rozsahu a relevantně k danému účelu zpracování

 • přesnost

zpracováváme pouze osobní údaje shodně s údaji, které nám klient předal

 • omezení uložení

osobní údaje umožňující identifikaci klienta zpracováváme pouze po  dobu nezbytně nutnou pro dané účely, pro které jsou zpracovávány

 • integrita a důvěrnost

osobní údaje klientů jsou náležitě zabezpečeny. Zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti osobních údajů je pro nás klíčová.

OBSAH:

1.   TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE    

1.1.Správce osobních údajů     
1.2.Pověřenec pro ochranu osobních údajů   

2.   ÚČELY ZPRACOVÁNÍ    

2.1.Poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a souvisejících služeb   
2.2.Plnění zákonných povinností    
2.3.Oprávněný zájem     
2.4.Udělení souhlasu    

3.   KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ    

4.   ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

5.   PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

6.   LHŮTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

7.   VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

7.1.Právo na přístup k osobním údajům    
7.2.Právo na opravu nepřesných údajů    
7.3.Právo na výmaz    
7.4.Právo na omezení zpracování    
7.5.Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování    
7.6.Právo na přenositelnost osobních údajů    
7.7.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů    
7.8.Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů    
7.9.Automatizované individuální rozhodování včetně profilování    
7.10.Cookies    
7.11.Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů    

8.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ     

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE

1.1.Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Broker Trust, a.s. se sídlem: Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 264 39 719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7141 (dále jen jak „BT“). Jako správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.2.Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Vzhledem k charakteru činnosti naší firmy jsme, v souladu s GDPR, jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Zajistili jsme, aby náš pověřenec (dle GDPR uvádíme i anglickou zkratku = DPO, tj. „data protection officer“) byl náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. Poskytujeme mu zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a  operacím zpracování a udržujeme jeho odborné znalosti. 

Pověřenec plní řádně své povinnosti stanovené nařízením či dalšími právními předpisy a v rámci výkonu své činnosti poskytuje informace a  poradenství našim zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří přicházejí do kontaktu s osobními údaji a podílejí se na zpracování osobních údajů, monitoruje soulad zpracování s nařízením a dalšími předpisy, poskytuje poradenství na vyžádání, plní další povinnosti stanovené nařízením a  spolupracuje s dozorovým orgánem.

Pokud chcete našeho pověřence kontaktovat ohledně vašich práv, či se dotazovat, jakým způsobem využíváme vaše osobní údaje nebo vznést stížnost na to, jakým způsobem vaše osobní údaje využíváme zašlete pověřenci email na DPO@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4. 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

2.1.Poskytování služeb v oblasti finančního poradenství a souvisejících služeb

V tomto případě nám osobní údaje poskytujete vy – jako klient při  vyplnění příslušných formulářů, kterými mohou být např. Investiční dotazník či Záznam o schůzce.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, resp. pro úkony směřují k uzavření smlouvy na vaši žádost, a tedy jsou nezbytné pro poskytnutí našich služeb finančního poradenství a  zprostředkování.  

2.2.Plnění zákonných povinností

Jako poskytovatel služeb finančního zprostředkování a poradenství musíme plnit některé zákonné povinnosti, při nichž zpracováváme vaše osobní údaje.

Jedná se zejména o oznamovací povinnost vůči orgánům dohledu (např.  ČNB), archivační povinnosti či povinnosti dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

2.3.Oprávněný zájem 

V některých případech a pouze tehdy, pokud naše zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy na ochranu osobních údajů, zpracováváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu. Může jít například o naše administrativní úkony, hodnocení rizik, vymáhání pohledávek, provádění analýz a statistik, hodnocení bonity, či marketing cílený na naše stávající zákazníky s nabídkou našich dalších služeb. Vždy však postupujeme dle intencí GDPR.

2.4.Udělení souhlasu

Vámi udělený souhlas využíváme ke zpracování osobních údajů pro účely, které jsou v souhlasu definované. Může jít o marketing potenciálních zákazníků, zasílání nabídky našich produktů a služeb či  zasílání novinek.  

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasui pokud nedojde k  uzavření smlouvy či v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje nad rámec uzavřené smlouvy. Je vaším rozhodnutím, zda nám souhlas udělíte či ne. Pokud souhlas k danému zpracování neudělíte, nebudeme mít možnost vám tyto služby nabídnout. 
Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoliv zúžit či odvolat.

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba – klient, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Zpracováváme osobní údaje našich klientů pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména:

 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno, datum a  místo narození, rodné číslo, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, státní příslušnost, u  podnikajících fyzických osob IČO, adresa sídla, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení.
 • Údaje o poskytnutých produktech: druh a specifikace uzavřené smlouvy, objem poskytnutých produktů a jejich cena.
 • Údaje nezbytné pro finanční plánování: základní fyzické charakteristiky (věk), sociálněekonomické a  sociálně-demografické charakteristiky (manželství, partnerství, počet dětí, informace o bydlení a domácnosti, vzdělání, kvalifikace, pracovní zařazení), údaje o životním stylu (např. návyky, trávení volného času = cílem je zjistit možné náklady), údaje o využívaných finančních produktech (je vhodné posoudit také náklady placené na existující smlouvy finančních produktů). V případě vašeho zájmu o investiční produkty zpracováváme údaje z Investičního dotazníku (Test přiměřenosti a Test vhodnosti).
 • Osobní údaje vzniklé při komunikaci s námi ať už komunikace písemné či osobní, např. záznamy z jednání s vámi.
 • Údaje získané z finanční analýzy: údaje o vašich volných peněžních prostředcích, potřebách zabezpečení a potřebách spoření k dosažení vámi stanovených cílů apod. 
 • Ostatní údaje: může se jednat např. o údaje o  vašem zdravotním stavu v případě zprostředkování životního pojištění či  některých druhů připojištění. Vzhledem k tomu, že při zpracování údajů o zdravotním stavu se jedná o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, je pro takové zpracování vždy vyžádán souhlas se zpracováním osobních údajů, neexistuje-li jiný právní základ pro zpracování takových osobních údajů. 

4. ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje sbíráme zejména prostřednictvím našich partnerů, kteří je získávají přímo od vás při zpracovávání finanční analýzy (tj.  během poskytování finančního poradenství dle vašich požadavků a potřeb). Všichni naši partneři mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu o  zpracování osobních údajů a garantují stejné záruky ochrany zpracování vašich osobních údajů jako my. Pravidelně u našich partnerů ověřujeme, zda bezpečnostní zásady dodržují a stejně tak partnerům v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací poskytujeme vzdělávání dle požadavků evropského nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje dále zpracovávají naši zaměstnanci v rámci výkonu jejich pracovních povinností, vždy však pouze v rozsahu nezbytně nutném a při zajištění maximálních bezpečnostních opatření a dodržování předpisů.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje získat z marketingových akcí, kampaní, veletrhů, z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy).

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v našich informačních systémech. O každé činnosti zpracování je vedena evidence.

Při hodnocení aspektů vašeho chování, tak abychom vám mohli nabídnout co nejpřesnější produkt dle vašich osobních podmínek, dochází také k  vytvoření odvozených údajů – profilování. K profilování dochází pouze v rámci interních informačních systémů, u kterých dodržujeme a  pravidelně ověřujeme bezpečnostní opatření doporučené ISMS (Information Security Management System dle certifikace ISO).

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, které se podílí na zpracování těchto údajů, pokud to je nezbytně nutné. Také můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud se jedná o naši zákonnou povinnost. V případě, že se nejedná o zákonnou povinnost, ale jde o smluvní vztah, vždy uzavíráme s každým takovým příjemcem smlouvu o zpracování osobních údajů.

Pro účely poskytování poradenských služeb a plnění uzavřených smluv týkajících se finančního produktu, předáváme vaše osobní údaje subjektům, jejichž produkt jste se naším prostřednictvím rozhodli sjednat. Tyto subjekty pak vystupují jako samostatní správci osobních údajů. 

V rámci plnění zákonných povinností jsme oprávněni nebo povinni, tedy bez vašeho souhlasu, předat vaše osobní údaje orgánům dohledu či jiným orgánům veřejné moci v souvislosti s plněním zákonných povinností.

V souladu s našimi oprávněnými zájmy, pokud je to nezbytné pro vymáhání našich právních nároků jsme oprávněni předat vaše osobní údaje dalším subjektům, např. exekutoři či soudy.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

6. LHŮTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování. Tedy:

Účel Lhůta
Právní povinnost Stanovuje konkrétní právní předpis
Poskytování poradenských služeb Po dobu čerpání produktů či služeb (trvání smlouvy).
Potenciální klient  kontaktní formulář  6 měsíců od vyplnění kontaktního formuláře
Potenciální klient   poradenská schůzka 2 roky od data konání schůzky
Naše oprávněné zájmy Po dobu trvání daného zájmu. Obecně platí, že osobní údaje jsou pro účely našeho oprávněného zájmu zpracovávány do uplynutí 10. kalendářního roku následujícího po ukončení čerpání produktů či služeb.  V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení pod dobu, dokud nedojde k ukončení daného řízení.
Vámi udělený souhlas Do doby, než udělený souhlas odvoláte, pokud nebude doba zpracování nebude kratší.
Marketingové a obchodní účely  Po dobu 10 let nebo po dobu trvání vámi uděleného souhlasu.

7. VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dle nařízení GDPR máte následující práva.

7.1.Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení GDPR právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo od nás získat: 

 • potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o  zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla naší společnosti Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, eventuálně elektronicky emailem na adrese dpo@brokertrust.cz. Odpověď vám bude odeslána do 30 dnů od obdržení žádosti, po ověření vaší identity tak, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou předány pouze vám. Přesný postup ověření vám bude sdělen po podání vaší žádosti.

7.2.Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Máte rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Vaši žádost na opravu můžete podat elektronicky na adrese dpo@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

7.3.Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či  výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se domníváte, že nedošlo k výmazu vašich osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, elektronicky na adrese dpo@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

7.4.Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR nařízení máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování. Vaši žádost na omezení zpracování můžete podat elektronicky na adrese dpo@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

7.5.Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení GDPR máte právo na oznámení z naší strany v  případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme vás informovat, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

7.6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat po nás předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. 

Žádost o přenos informací můžete podat elektronicky na adrese dpo@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

7.7.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. Vaši námitku můžete podat elektronicky na adrese dpo@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4.

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

7.8.Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vaší vůle.

Odvolání souhlasu by mělo obsahovat alespoň vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození a popis toho, jaký konkrétní souhlas odvoláváte.

Svůj souhlas můžete zúžit či odvolat elektronicky na adrese dpo@brokertrust.cz či písemnou formou na Broker Trust, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4. Je možné, že pro vyhovění vaší žádosti o zúžení či odvolání souhlasu bude třeba ověřit vaši identitu, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou předány pouze vám. Přesný postup ověření vám bude sdělen po podání vaší žádosti, pokud to bude nezbytné.

7.9.Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Podle čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo, s výjimkou rozhodnutí nezbytného k uzavření nebo plnění smlouvy či obdobného vztahu týkajícího se poskytování finančního poradenství mezi vámi a námi. Prohlašujeme, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

7.10.Cookies

Zpracování údajů z cookies na našich webových stránkách je možné zamezit odmítnutím přímo na stránkách.

7.11.Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V neposlední řadě máte právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Informace je platná a účinná ke dni 21. 5. 2018.

Příloha č. 1 Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Abychom pro Vás měli vždy jen nabídky na míru, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a eventuálně i další údaje, které jsme shromáždili. Bude se jednat o tyto kategorie údajů:

 1. Identifikační údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti
 2. Adresní údaje: Adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, obchodní jméno, sídlo podnikání, IČ
 3. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, SMS
 4. Jiné elektronické údaje: IP adresa
 5. Další osobní údaje spojené se smlouvami: číslo účtu, číslo smlouvy, údaje o příjmech a výdajích, pohledávkách a závazcích atd.
 6. Další údaje spojené s dodatky smluv a při jednáních
 7. Hlasový záznam při komunikaci klienta s Broker Trustem.

Příloha č. 2 Seznam společností, jejichž produkty a služby zprostředkováváme 

V rámci naší podnikatelské činnosti nabízíme produkty, ev. služby společností uvedených v seznamu níže. S těmito společnostmi máme uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Tyto společnosti jsou v  postavení správce osobních údajů vůči klientům. 

Aktuální seznam těchto společností je uveřejněn na našich webových stránkách nebo na stránkách ČNB zde.