Etický kodex Broker Trustu

Oddíl A – Úvodní ustanovení

Článek 1 – Cíl a účel

 1. Tato směrnice obsahuje ustanovení Etického kodexu pracovníka, smluvního partnera, finančního poradce BT.
 2. Tato směrnice má povahu vnitřního předpisu dle BT A.04.xx Řízení vnitřních předpisů (kde xx je verze vnitřního předpisu) a je závazná pro všechny zaměstnance a spolupracovníky ve smluvním vztahu s BT včetně finančních poradců.

Článek 2 – Vymezení základních pojmů a zkratek

 1. BT – Broker Trust, a.s.
 2. Etika – teorie morálky. Zabývá se zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, ve kterých existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla.
 3. Kodex – zákoník, sbírka dokumentů.
 4. Smluvní partner – osoba právnická nebo fyzická, která má s BT uzavřenou smlouvu o spolupráci
 5. Compliance – útvar BT dle vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
 6. Klient – klient, jemuž je poskytována finanční služba prostřednictvím pracovníka BT, smluvního partnera nebo finančního poradce.
 7. Pracovník – osoba v pracovněprávním nebo obdobném vztahu s BT.
 8. Finanční poradce – osoba, jež má s BT smlouvu o spolupráci, která na základě smlouvy s BT nebo pracovněprávního vztahu s osobou, která má s BT smlouvu o spolupráci, jedná s klienty, provádí činnosti zprostředkování finančních produktů klientům.
 9. Producenti – finanční instituce, s nimiž má BT uzavřenou smlouvu a jejichž finanční produkty zprostředkovává (pojišťovny, banky, stavební spořitelny, apod.).

Oddíl B – Popis (prováděcí část)

Kapitola 1 – Ustanovení etického kodexu

Článek 1.1 – Základní požadavky na pracovníky, smluvní partnery a finanční poradce BT
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy BT,
 • jednají čestně a poctivě s klienty a navzájem mezi sebou,
 • zamezují a předcházejí vzniku střetů zájmů, které mohou při výkonu jejich činnosti či poskytování služeb v souladu s předmětem smluvního vztahu s BT kdykoli vzniknout či nastat,
 • všestranně dodržují etické jednání.

Článek 1.2 – Společenská odpovědnost
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • podporují a chrání základní lidská práva,
 • minimalizují dopad činností na životní prostředí,
 • odmítají korupční jednání,
 • chrání duševní vlastnictví.

Článek 1.4 – Zachování dobrého jména Broker Trust, a.s.
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • zvyšují své odborné kvality a znalosti,
 • dbají o svou důvěryhodnost,
 • vyjadřují a zastávají pouze stanoviska BT v každé situaci, ve které jsou nebo mohou být považováni za zástupce BT.

Článek 1.5 – Dodržování právních a vnitřních předpisů
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • dodržují právní předpisy České republiky,
 • dodržují vnitřní předpisy BT.

Článek 1.6 – Střet zájmů
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • vyhýbají se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s činností pro BT nebo by mohly budit zdání takového konfliktu,
 • bez souhlasu BT nepoužívají data, informace a pracovní pomůcky pro aktivity nesouvisející s pracovní činností pro BT,
 • nediskreditují jméno nebo pověst BT,
 • ohlásí písemně/e-mailem compliance podezření z možného střetu zájmů,
 • neupřednostňují své zájmy nebo zájmy producenta před zájmy zákazníka, a to v jakékoli podobě.

Článek 1.7 – Jednání s klienty
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • důsledně dodržují zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a finančních služeb klientům,
 • neupřednostňují své zájmy, zájmy BT, zájmy producentů nad zájmy klienta,
 • jednají čestně a poctivě s klienty, vždy v jejich nejlepším zájmu,
 • dodržují zásady a podmínky odborné péče,
 • při jednání s klienty používají pouze schválené materiály BT,
 • klientům poskytují úplné, nezkreslené a srozumitelné informace o finančních produktech,
 • klientům neuvádějí nepravdivé, neúplné, pozměněné informace týkající se služeb a finančních produktů, nepoužívají klamavou reklamu,
 • neposkytují klientům žádné neoprávněné výhody,
 • neprovádějí žádné činnosti, které by byly v rozporu se zákony, a to i v případě, kdy by je o to sám klient žádal,
 • vyvarují se jakýchkoliv činností, které by mohly vést ke ztrátě důvěry klienta, BT a producenta.

Článek 1.8 – Duševní vlastnictví
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • chrání duševní vlastnictví BT i třetích stran,
 • s výjimkou případů, kdy to objektivně vyžaduje vykonávaná činnost, nezveřejňují, nesdělují či nepředávají interní nebo důvěrné informace a údaje, které BT chrání jako důvěrné,
 • na závěr spolupráce s BT odevzdají bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem BT, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter,
 • pokud si nejsou jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obrátí se na smluvního partnera nebo compliance BT,
 • informace získané během spolupráce s BT jsou majetkem BT.

Článek 1.9 – Spravedlivé zaměstnanecké a smluvní vztahy
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • cení si různorodosti spolupracovníků, považují ji za konkurenční výhodu BT a využívají ji,
 • uplatňují zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys,
 • udržují pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování (mobbing).

Článek 1.10 – Bezpečnost
Pracovníci, smluvní partneři, poradci:

 • dodržují pravidla při vstupu do budovy BT a při jejím opouštění a všechny příslušné pracovněprávní předpisy,
 • zabraňují přístupu neoprávněným osobám do objektů BT, chrání majetek a zařízení BT před krádežemi a zneužitím,
 • dodržují postupy při prevenci teroristických a jiných kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty a obchodní partnery BT včetně zařízení a technologie,
 • upozorní na případné nedostatky v bezpečnostních opatřeních,
 • udržují pracovní i společné prostory v čistotě.

Článek 1.11 – Konkurenční vztahy
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • nikdy nehovoří s představiteli konkurence BT o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem spolupráce s BT,
 • případnou komunikaci s konkurenty BT udržují pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod,
 • vyhýbají se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod,
 • využívají konkurenčních výhod,
 • záměrně nepoškozují jméno konkurenčních společností

Článek 1.12 – Nepřípustné platby
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • nikdy nepřijímají finanční hotovost od klientů,
 • nikdy a nikomu nenabízejí, nedávají ani neslibují úplatky, nepřijímají je ani o ně nežádají,
 • používají logický úsudek, aby se vyhnuli i pouhému zdání podezřelé platby,
 • jménem BT neposkytují žádné příspěvky politickým stranám nebo jejich kandidátům.

Článek 1.13 – Vztahy s producenty, dodavateli
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • jednají vždy tak, aby nepoškozovali jméno BT,
 • neupřednostňují zájmy dodavatelů a producentů před zájmy BT a klienta
 • udržují dobré vztahy, zakládající se na smluvním ujednání mezi BT a producenty, dodavateli.

Článek 1.14 – Ochrana soukromí
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • používají informace o klientech nebo osobách, které mají smlouvu s BT, pouze k oprávněným účelům,
 • zabezpečují informace o klientech a smluvních partnerech či osobách, které mají smlouvu s BT, jak v písemné formě, tak v elektronické podobě,
 • nezískávají, nezpracovávají a neuchovávají informace o klientech ani osobách, které mají smlouvu s BT, v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Článek 1.15 – Spolupráce s veřejnoprávními orgány
Pracovníci, smluvní partneři a finanční poradci:

 • sdělují pouze ty informace, na které mají oprávnění,
 • v případě, že si nejsou jisti oprávněností ke sdělení požadovaných informací, odkáží veřejnoprávní orgán na svého nadřízeného nebo compliance BT.

Kapitola 2 – Porušení etického kodexu
Článek 1.1 – Postup při pochybnostech o dodržování Etického kodexu Broker Trust, a.s.

 1. Každý pracovník, smluvní partner, poradce se řídí zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu a je povinen upozornit na jejich případné porušování, pokud se s nimi při své činnosti setká.
 2. V případě, že se kdokoli dozví o porušení zásad, které vyplývají z Etického kodexu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat písemně etickou komisi etickyvybor@brokertrust.cz, kde bude uvedeno:
 3. Oznamovatel může požadovat, aby etický výbor zachoval anonymitu (pokud to nebude v rozporu se zákonem nebo se porušení netýká oznamovatele) a nikomu dalšímu nesdělil identitu oznamující osoby.
  • informace, která definuje pochybnost porušení etického kodexu,
  • veškeré rozhodné skutečnosti,
  • případně připojí či označí důkazy, které má k dispozici.
 1. Podaná stížnost/podmět bude projednán etickým výborem, který rozhodne o oprávněnosti a případně o nápravném opatření nebo udělení sankce. Návrh předloží ke schválení představenstvu BT. Sankce se odvíjejí od typu smluvního vztahu, kdy může být uděleno:
  • nápravné opatření,
  • výtka s nápravným opatřením,
  • pokuta,
  • ukončení smluvního vztahu
 1. O rozhodnutí představenstva etický výbor informuje pracovníka, smluvního partnera, poradce písemně, případně o nápravném opatření či sankci.